Prednášky Granty APVV Metamorfózy Festival Fyziky VzdelávanieVeda a výskum TRDVydavateľstvoFotogalériaDataBáza


Festival fyziky 2009 - Tvorivý učiteľ fyziky

Kongresové centrum SAV Smolenice

19. - 22. apríla 2009

 

Festival je určený učiteľom fyziky škôl všetkých stupňov, ktorí sa chcú podeliť so svojimi nápadmi ako vyučovanie fyziky skvalitniť. Zameraný je predovšetkým na prezentáciu zaujímavých experimentov, inovatívnych vyučovacích metód a postupov, ktoré stimulujú žiacky záujem o fyziku.


Na festivale sa zúčastnia aj účastníci medzinárodných festivalov „Science on Stage“, vysokoškolskí učitelia, členovia Terminologickej komisie SFS ako aj ďalší pozvaní hostia.


Vzhľadom na prebiehajúci Medzinárodný rok astronómie sa môžu účastníci tešiť okrem mnohých ďalších oblastí fyziky aj na pozvané prednášky z astrofyziky a kozmológie od takých prednášateľov ako je napr. prof. J. Krempaský.
Hlavnými organizátormi sú Slovenská fyzikálna spoločnosť a nezisková organizácia Pansophia.


 

Na stiahnutie:

Pozvánka:    *.pdf (118 kB), *.doc (102 kB)

Záväzná prihláška:  a *.doc (22 kB)

 

Keďže počet účastníkov je obmedzený na 80,

je ptrebné prihlásiť sa čo najskôr na adrese:

 

krupa@savba.sk,

resp. sledovať túto webstránku konferencie

 

fotoalbum kongresového centra SAV Smolenice

 

 

 

fotoalbum z Festivalu Fyziky 2009

 

 

Vybraté prednášký zo sympózia FF2009 - Audio - Powerpoint ppt - Video :

P.Rapavý Hvezdáreň R.Sobota Medzinárodný deň astronómie
ppt
J.Beňuška, I.Šabo Gymnázium, Martin Od popularizácie fyziky k vyučovacej hodine
ppt
I.Baník SvF  STU, Bratislava Vlnová optika netradične
M.Kíreš
ppt
P.Kulhánek EF ČVUT, Praha Plazma – štvrté skupenstvo hmoty
ppt
TRH NÁPADOV Camara, Figura,  Slabeycius, Valko, Baník, Beňuška+Šabo
 
I.Červeň FEI STU, Bratislava PP prezentácia o chybách merania, vhodná pre žiakov
ppt
P.Valko FEI STU, Bratislava Improvizovaný experiment a jeho význam pri vyučovaní fyziky
J.Slabeycius FPT U A.Dubčeka, Trenčín Ako odhaliť upíra – experimenty s polarizovaným svetlom
A.Dirner PF UPJŠ, Košice Cez mikrokozmos k poznaniu makrokozmu
ppt
Ž.Gerhátová PF TU, Trnava Projektové vyučovanie témy Atóm prostredníctvom e-learningu
ppt
M.Ožvoldová, M.Martinková PF TU, Trnava, VŠB TU Ostrava Stratégia integrovaného e-learningu vo výučbe kmitov prostredníctvom interaktívnej tabule
J.Krempaský FEI STU, Bratislava Fyzikálne vákuum – báza vesmíru
ppt
M.Kireš PF UPJŠ, Košice Rozvíjanie fyzikálneho myslenia študentov experimentálnym riešením úloh
V.Bahýl DE TU vo Zvolene Od Jakubovej palice a astrolabu cez sextant k GPS
I.Duľa Gymnázium, Kežmarok Možnosti využitia programu Tracker na hodinách fyziky
ppt
A.Danihelová DE TU vo Zvolene Kmitanie tyčí, pravouhlých tenkých dosiek a membrán
ppt

J.Topor,

M.Pastorková

Gymnázium, Púchov Kmity pružinového oscilátora v COACH--LAB II
Z.Baxová Gymnázium, Trenčín Motivačné prvky vo vyučovaní fyziky
P.Hockicko EF Žilinská Univerzita Detské univerzity ako výučbové aktivity
ppt
I.Krupová Inšt. J.Páleša v Levoči, KU Ruž. Využívanie jednoduchých fyzikálnych experimentov v prírodovede na 1. st ZŠ
ppt
J.Spišáková Gymnázium, Michalovce Zaujímavé pokusy so systémom Vernier a portál WEB SCI lab
ppt
Ľ.Krišťák DE TU vo Zvolene Zmeny vo fyzikálnom vzdelávaní
ppt
J.Víťazková PF UPJŠ, Košice Jednoduché pokusy z pružnosti pre žiakov ZŠ
ppt
TRH NÁPADOV Bahýl, Kíreš, Krišťák, Onderová, P.Spišák+J.Spišáková, Víťazková
 
V.Rušín AÚ SAV, T.Lomnica Ohrozuje nás Slnko?
ppt
P.Hanisko KU v Ružomberku Moderné trendy vo vyučovaní astronómie
ppt
J.Krížová ZUŠ Slovenská Ľupča Fyzikálne aspekty v region. problematike v rámci prírodoved.vzd. na 1. st. ZŠ
V.Plášek FMFI UK, Bratislava Pozorovanie kozmického žiarenia v hmlovej komore
ppt
Z.Sumilasová 1.súk. gymn. v Bratislave Rozvoj tvorivosti žiakov na hodinách fyziky
ppt
J.Vašičkanin Gymn. J.Bosca, Bardejov Informačná technika vs.fyzické pomôcky na hodine fyziky
ppt
O.Holá FChPT STU, Bratislava Ionizujúce žiarenie a radiačná ochrana
ppt
I.Túnyi GfÚ SAV, Bratislava Geomagnetické pole a človek
S.Halusková StF STU, Bratislava Jednoduchý pokus– motivačný prvok na prednáške
D.Krupa FÚ SAV, Bratislava Záver festivalu
ppt

 

 


© 2009 Pansophia, n.o.
Pracujeme s najcennejšou hodnotou budúcnosti - pracujeme s deťmi.