Prednášky Granty APVV Metamorfózy Festival Fyziky VzdelávanieVeda a výskum TRDVydavateľstvoFotogalériaDataBáza


História Pansophie - spoločnosti pre vedu a vzdelanie
Umenie vládnuť sa nezakladá na sile, či opatrnosti, ale na múdrosti.
Jan Amos Komenský


I. Stručná história

1995 – formovanie astronomickej skupiny v Trenčíne, verejné pozorovania pre školy a laickú verejnosť. Organizovanie astronomických expedícii (Thajsko, Venezuela).

 

1996 – počiatok a vznik astronomických multimediálnych predstavení, Mgr. Karol Petrík, vykonáva tieto predstavenia ako pedagóg Trnavskej univerzity po základných (ZŠ) a stredných školách (SŠ) na Slovensku, za obdobie 1996 – 2006 oslovil 21.000 študentov.

 

1999 – vznik Trenčianskej astronomickej spoločnosti (TAS, n.o.). Zakladajú sa astronomické krúžky a vykonáva sa mimoškolská vzdelávacia činnosť v oblasti astronómie. Organizujú sa expedície za zatmením Slnka – Rakúsko, Turecko, Rusko. TAS spolupracuje s Gymnáziom Ľ. Štúra v Trenčíne, študenti tohto gymnázia pravidelne obsadzujú popredné priečky vo všetkých národných aj medzinárodných Astronomických súťažiach. V roku 2004 GĽŠ a TAS, n.o. realizujú spoločný projekt na vybudovanie hvezdárne v krajskom meste Trenčín. Od roku 2005 začína činnosť A.P.A.C. – Astronomickej pozorovateľne prof. Alojza Cvacha (nazvanej po známom slovenskom astronómovi).

 

2006 – Založenie Pansophia, n.o.. Organizácia vznikla zlúčením aktivít TAS, n.o. a Mgr. Karola Petríka. Nestorom Pansophie sa stáva prof. RNDr. Július Krempaský, DrSc.

 

II. Súčasnosť Pansophie

Rok 2006
   • Zakladacou listinou bola 3. novembra 2006 založená Pansophia, n.o. – Spoločnosť pre vedu a vzdelanie.
   • Pansophia, n.o. ponúka nové prepracované predstavenie „Virtuálny vesmír“ pre žiakov ZŠ a SŠ.
   • Organizuje celodenný prednáškový maratón, „Deň o vesmíre“ v rámci týždňa vedy (účasť cca 1.000 poslucháčov).

 

Rok 2007
   • Pripravila predstavenie „Vesmír v orechovej škrupinke – Stvorenie sveta“ pre žiakov SŠ.
   • Vo vlastnej edícii „Veda ľuďom“ vydala audio CD prof. Krempaského – Počiatok a vývoj nášho vesmíru.
   • Spolu so Slovenskou akadémiou vied (SAV) a za podpory Slovenskej rektorskej konferencie (SRK) pripravuje 7-ročný projekt Knižnica osobností slovenskej vedy.
   • Realizujeme predstavenia pre ZŠ a SŠ, kde oslovuje cca 4.000 študentov.
   • S agentúrou Ministerstva školstva SR – Agentúrov pre výskum a vývoj (APVV), pripravuje počiatočnú fázu projektu „Stretnutia s vedou“, tento trojročný projekt je zameraný na priblíženie špičkovej vedy popularizačným spôsobom študentom škôl.

 

Rok 2008
   • Pansophia obdržala od APVV trojročný grant v celkovej sume 3 Mil. SKK, projekt Stretnutia s vedou vstupuje do realizačnej fázy, pripravujú sa vzdelávacie programy z biológie, genetiky, chémie, geológie, fyziky.
   • Spolu so SAV sa pripravuje projekt Galileo I. a II. Projekt je programovo zameraný na medzinárodný rok astronómie 2009 a jeho priblíženie žiakom a študentom škôl, laickej verejnosti.
   • Pripravili sme a zorganizovali vo vlastnej réžii prvý ročník moderovanej diskusie Metamorfózy. Táto trojhodinová beseda pre laickú i odbornú verejnosť sa konala v kine Hviezda Trenčín a zúčastnilo sa jej cca 450 poslucháčov. Hosťami boli popredné osobnosti slovenskej a českej vedy- prof. Krempaský, Dr. Tunyi a Dr. Grygar.
   • Zaviedli sme do ponuky a realizovali školenie pedagogického personálu v oblasti používania interaktívnych tabúľ.
   • V roku 2008 sme oslovili v 70 prednáškach cca 15.000 žiakov a študentov zo školských zariadení SR.

 

Rok 2009
   • Pokračujeme v realizovaní a napĺňaní projektu APVV - Stretnutia s vedou.
   • Dostali sme grant SAV na organizovanie druhého ročníka moderovaných dialógov o najnovších vedeckých pokrokoch, ktorý uvádzame pod názvom Metamorfózy. Tento rok pripravujeme pre laickú i odbornú verejnosť Metamorfózy hneď dvakrát - na jar a na jeseň.
   • Nadviazali sme úzku spoluprácu s Metodicko-pedagogickými centrami (MPC). Vo vzájomnej spolupráci pripravujeme pre pedagógov všetkých stupňov škôl a študentov pedagogických fakúlt vysokých škôl viacdňové workshopy Tvorivého učiteľa z oblasti prírodných vied. V týchto tvorivých dielňach budeme prezentovať aktuálne metodické a didaktické spôsoby a postupy vo vyučovaní, ako aj nové informácie z príslušného vedného odboru. Garantami a lektormi budú vedeckí pracovníci SAV a Učenej spoločnosti pri SAV, ako aj vysokoškolskí pedagógovia.
   • Sme spoluorganizátormi celoslovenskej konferencie – Tvorivý učiteľ fyziky, ktorej druhý ročník sa bude konať na zámku Smolenice v apríli 2009.
   • V tomto roku rozširujeme našu ponuku multimediálnych predstavení o ďalších 6! Celkovo je teda možné vybrať si z 9-tich zábavných a vzdelávacích popularizačných projektov pre veľké i menšie skupiny poslucháčov - pre školy, krúžky a rôznorodé popularizačné či vzdelávacie inštitúcie.
   • Pokračujú naše kurzy pre učiteľov základných a stredných škôl – Využitie interaktívnych elektronických tabúľ vo vyučovacom procese.
   • V rámci Medzinárodného roka astronómie 2009 pripravujeme sériu popularizačných prednášok z rôznych oblastí astronómie a astrofyziky.
   • ... 

© 2009 Pansophia, n.o.
Pracujeme s najcennejšou hodnotou budúcnosti - pracujeme s deťmi.