Prednášky Granty APVV Metamorfózy Festival Fyziky VzdelávanieVeda a výskum TRDVydavateľstvoFotogalériaDataBáza


Organizačná štruktúra n.o.
Pochlebovanie je falošný peniaz, ktorý udržuje v obehu iba našu márnivosť.
Jan Amos Komenský

 

§ 1
Orgány neziskovej organizácie sú:

   1. správna rada
   2. riaditeľ
   3. dozorná rada

 

§ 2
Organizačná štruktúra Pansophia n.o.


 

 

§ 3
Správna rada

Do výlučnej pôsobnosti správnej rady patrí najmä:
    a) schvaľovanie rozpočtu n.o. a rozhodovanie o použití prostriedkov n.o.,
    b) schvaľovanie ročnej účtovnej uzávierky a výročnej správy n.o.,
    c) rozhodovanie o zlúčení, splynutí a zrušení n.o.,
    d) určenie výšky výdavkov n.o. na jej správu,
    e) vykonávanie zmien štatútu,
    f) voľba, odvolanie riaditeľa a určenie jeho platu,
    g) schvaľovanie a prijímanie nových zamestnancov potrebných na chod n.o. a stanovovanie ich platu,
    h) voľba a odvolanie predsedu správnej rady a revízora,
    i) podáva návrhy na zmeny zapisovaných skutočností v registri,
    j) schvaľuje právne úkony týkajúce sa akéhokoľvek majetku n.o.,
    k) rozhodovanie o obmedzení práva riaditeľa konať v mene neziskovej organizácie,
    l) rozhodovanie o zmenách v štatúte s výnimkou ustanovení, ktoré si zakladatelia vyhradil v zakladacej listine
    m)rozhoduje o použití zisku a úhrade strát vrátane spôsobu ich vysporiadania najneskôr do skončenia         nasledujúceho účtovného obdobia

 

Na čele správnej rady je predseda, ktorý zvoláva schôdze a predsedá im. Predseda správnej rady zvolá správnu radu najneskôr do 10 dní, ak o to požiada tretina členov správnej rady, alebo na návrh predsedu dozornej rady. Správna rada sa schádza podľa potreby, najmenej však dvakrát ročne.
Správna rada je schopná uznášať sa, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov. Na prijatie rozhodnutia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov. Pri rovnosti rozhoduje hlas predsedu.
Zakladatelia rozhodli, že rozhodovanie o zlúčení, splynutí a zrušení neziskovej organizácie, ako aj vykonávanie zmien štatútu n.o. patrí do výlučnej pôsobnosti správnej rady. Správna rada rozhoduje na základe návrhu zakladateľov. Zakladatelia volia a odvolávajú členov správnej rady.
Funkčné obdobie správnej rady je 5 rokov.

 

§ 4
Riaditeľ

• Riaditeľom môže byť fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony a je bezúhonná.
• Funkcia riaditeľa je nezlučiteľná s funkciou člena správnej a revízora (dozornej rady).
• Riaditeľ je oprávnený zúčastňovať sa na rokovaniach správnej rady s poradným hlasom.

• Riaditeľ je štatutárnym orgánom n.o., ktorý riadi činnosť n.o.. Rozhoduje o všetkých záležitostiach n.o., ak nie sú vyhradené do pôsobnosti iných orgánov n.o..
• Povinnosť viesť v účtovníctve oddelene výnosy a náklady spojené so všeobecne prospešnými službami, výnosy a náklady spojené s podnikateľskou činnosťou. Ak dotácie zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu obce alebo štátneho fondu prekročia ročne jeden milión korún, prípadne všetky príjmy neziskovej organizácie prekročia päť miliónov korún, ročná závierka musí byť overená audítorom. V tomto prípade je povinný zaslať do 15. apríla výtlačok ročnej účtovnej závierky overenej audítorom na zverejnenie v Obchodnom vestníku.
• Predložiť správnej rade návrh rozpočtu a hospodárenia na ďalší kalendárny rok najneskôr však najmenej 1 mesiac pred začiatkom kalendárneho roka.

 

§5
Dozorná rada

Dozorná rada je kontrolným orgánom neziskovej organizácie.
Dozornú radu volí a odvoláva správna rada.
Dozorná rada je oprávnený nahliadnuť do všetkých dokladov a záznamov týkajúcich sa činnosti n.o. a kontrolovať či účtovné záznamy sú vedené v súlade s osobitným predpisom a skutočnosťou a či sa činnosť n.o. uskutočňuje v súlade so všeobecne záväznými predpismi, zakladacou listinou a štatútom.
Na čele dozornej rady je predseda, ktorý zvoláva schôdze a predsedá im. Predseda zvolá dozornú radu najneskôr do 10 dní, ak o to požiada tretina členov dozornej rady, alebo na návrh predsedu správnej rady. Dozorná rada sa schádza podľa potreby, najmenej však raz ročne.

Dozorná rada najmä:
    a.) preskúmava ročnú účtovnú uzávierku a výročnú správu o hospodárení a svoje vyjadrenie k nim predkladá správnej         rade,
    b.) navrhuje obmedziť práva riaditeľa konať v mene neziskovej organizácie,
    c.) upozorňuje správnu radu na zistené porušenie právnych predpisov, zakladacej listiny alebo štatútu
    e.) kontroluje vedenie účtovných kníh a iných dokladov najmenej dvakrát ročne
    f.) upozorňuje správnu radu na zistené nedostatky a podáva návrhy na ich odstránenie
    d.) navrhuje zvolanie mimoriadnej schôdze správnej rady, ak si to vyžaduje dôležitý záujem n.o.

 

Členovia dozornej rady majú právo zúčastňovať sa na schôdzach správnej rady s poradným hlasom.
Členstvo v dozornej rade je dobrovoľná a neplatená funkcia. Člen dozornej rady má nárok na náhradu výdavkov, ktoré mu pri výkone tejto funkcie vznikli.
Funkčné obdobie dozornej rady je 5 rokov.

 

§6
Obsadenie organizačnej štruktúry Pansophia n.o.

 

Správna rada:
Andrej Bočík – predseda
Ing. Martin Meliš – člen
Ing. Ivan Radosa – člen

 

Dozorná rada:
JUDr. Marek Doktor – predseda
prof. RNDr. Július Krempaský, DrSc. – člen
Ing. Peter Pokorný člen

 

Riaditeľ:
Ing. Ivan Vodička – štatutárny orgán n.o.

 

Lektori

Ing. Ivan Vodička

Mgr. Michal Kijačik

Ing. Karol Herian, PhD

 

Administrátor edukačných projektov:
Helena Bočíková

 

Regionálni zástupcovia:
Link na zoznam regiónov

 

Úsek výskumu a vývoja, úsek MTZ

Andrej Bočík

 

Úsek výroby učebných pomôcok a vydavateľskej činnosti

Ing. Daniel Suchý

 

Odborní poradcovia:
prof. RNDr. Július Krempaský, DrSc. – STU FEI, Bratislava

RNDr. Dalibor Krupa, CSc., DPhil. FInstP – Fyzikálny ústav SAV

Prof.,Ing. Štefan Luby, DrSc. – Fyzikálny ústav SAV
 

© 2009 Pansophia, n.o.
Pracujeme s najcennejšou hodnotou budúcnosti - pracujeme s deťmi.