Prednášky Granty APVV Metamorfózy Festival Fyziky VzdelávanieVeda a výskum TRDVydavateľstvoFotogalériaDataBáza


Vzdelávanie pedagógov

V školstve chceme jednoznačne  mať odborníkov, a to na všetkých stupňoch škôl. Len tak bude mladá generácia kvalitne pripravená pre vstup do života.

Hoci sú pedagógovia jednou z najdôležitejších súčastí vzdelávacieho procesu, ich pedagogická či odborná úroveň nie je častokrát dostatočne profesionálna. Vďaka našim skúsenostiam a spolupráci s mnohými štátnymi pedagogickými inštitúciami  prispievame k zlepšeniu tohto stavu.

Pansophia v nadväznosti na trendy odborného vzdelávania a výchovy, na potreby praxe a uplatnenia sa žiakov a študentov  na slovenskom a európskom trhu práce, zabezpečuje ďalšie vzdelávanie pedagógov všetkých stupňov slovenského školského vzdelávacieho systému.

 

Úzko spolupracujeme s Metodicko-pedagogickými centrami, vysokými školami, univerzitami, ale aj so Slovenskou akdémiou vied a ďalšími vzdelávacími inštitúciami na Slovensku.

Naše vzdelávacie aktivity sú orientované na vzdelávacie programy pri zavádzaní inovovaných a nových didaktických a vzdelávacích učebných pomôcok, študijných a učebných odborov a na využitie informačno - komunikačných technológií (IKT) vo výchovno - vzdelávacom procese. Prostredníctvom erudovaných vysokoškolských učiteľov a vedecko-výskumných pracovníkov SAV poskytujeme aj akreditované kurzy pre zvyšovanie kvalifikácie pedagogických pracovníkov ZŠ a SŠ v oblasti prírodných a humanitných vied. Podieľame sa a spolupracujeme pri tvorbe učebníc, učebných textov a učebných pomôcok.

 

Všeobecné vzdelávanie je nesmierne dôležité (napr. cudzie jazyky), ak chceme, aby sa aj pedagógovia základných a stredných škôl mohli zúčastňovať výmenných pobytov, z ktorých sa dajú čerpať rôzne nové skúsenosti, poznatky, vidieť rozdiely a neskôr ich aj uplatňovať v praxi. V dnešnej dobe sa zavádzajú elektronické žiacke knižky, mnoho učiteľov má snahu komunikovať so svojimi žiakmi aj elektronickou poštou, dôležitá je príprava prezentácií, uplatňujú sa stále viac rôzne e-learningové projekty -  na to všetko je potrebné aj počítačové vzdelávanie.

 

Osobitnou, naozaj MIMORIADNE dôležitou, oblasťou vzdelávania pedagógov je však odborné vzdelávanie. Čím ďalej tým viac si aj kompetentní uvedomujú, že tak ako aj lekári musia neustále študovať nové lekárske postupy, pretože medicína ide dopredu, tak isto aj ostatné vedné disciplíny sa rozvíjajú. Je potrebné, aby sa učitelia naďalej vzdelávali, rozvíjali a nové poznatky okamžite aplikovali pri výučbe. Samozrejme, len veľmi malé percento pedagógov tak aj naozaj robí. Preto je dôležitý pri tejto vzdelávacej činnosti odborný dohľad a výsledky overené testom. Každý učiteľ by mal, aj podľa novej vzdelávacej koncepcie MŠ SR povinne absolvovať rôzne školenia a kurzy k svojim odborným disciplínam, ktoré vyučuje.

 

Kurzy, ktoré uskutočňuje Pansophia, n.o. sú pod taktovkou skúsených lektorov a odborníkov, ktorí  si dávajú záležať na kvalite formy ako aj aktualizácii podávaných informácií.

 

Bližšie informácie pripravujeme...

 

 

© 2009 Pansophia, n.o.
Pracujeme s najcennejšou hodnotou budúcnosti - pracujeme s deťmi.